logo.tif
mojewycieczki.pngstronastartowa.pngomnie.pngkontakt.pngoferta.png
listaunesco.png

parkinarodowe.png

pomnikihistorii.png

wycieczkigorskie.png

malopolska.png

linki.png


Korzystając ze swojego doświadczenia w pracy przewodnika turystycznego oraz będąc z wykształcenia historykiem, prowadzę także działalność szkoleniową w zakresie związanym z historią, krajoznawstwem i ochroną dziedzictwa kulturowego.

W przeciągu ostatnich kilku lat prowadziłem m.in. zajęcia (wykłady) na kursach przewodnickich dla kandydatów na przewodników beskidzkich oraz terenowych po województwie małopolskim. Tematyka wykładów obejmowała ogólne wiadomości dotyczące historii Polski (8 godz. zajęć) oraz szczegółowe zagadnienia z historii Małopolski oraz/lub Beskidów (30 godz. zajęć). Prowadzę także wycieczki szkoleniowe dla przewodników, a także wykłady i prezentacje dotyczące szczegółowych zagadnień, związanych zwłaszcza z historią i zabytkami.

Proponuję zajęcia dotyczące m.in. następujących zagadnień:

Z zakresu historii Polski:
- Historia Polski w pigułce (dynastie panujące, władcy, najważniejsze procesy i wydarzenia historyczne, zmiany granic itp.)
- Dokładniejsze omówienie wybranego/ych tematu/ów z historii Polski i jej sąsiadów do czasów rozbiorów w 2. poł. XVIII w. (np.: formowanie się państwa polskiego, rozbicie dzielnicowe, stosunki polsko-krzyżackie, zmiany granic Polski na przestrzeni wieków, rozwój przywilejów szlacheckich i system ustrojowy Polski, Europa Środkowa za czasów Jagiellonów, Polska a sąsiedzi - Rzesza Niemiecka, Czechy, Węgry, Ruś i Litwa, organizacja Kościoła w Polsce - rola Kościoła w historii państwa polskiego i inne)

Z zakresu historii regionu:
- Historia Małopolski na tle historii Polski (pojęcie "Małopolska", szczególna rola Małopolski w państwie)
- Zmiany granic w zachodniej Małopolsce (w tym w dorzeczu Skawy) na przestrzeni wieków
- Księstwa: oświęcimskie i zatorskie
- Osadnictwo w dorzeczu Skawy do końca XVII w.; charakterystyka różnic pomiędzy osadnictwem na prawie polskim, niemieckim i wołoskim

Inne zagadnienia historyczne:
- Podstawy heraldyki (czym były herby, budowa herbu i podstawowe reguły jego stosowania)
- Wyznania chrześcijańskie (rzymskokatolickie, greckokatolickie, prawosławne, protestanckie): podobieństwa i różnice, czas i przyczyny podziałów; Łemkowszczyzna - beskidzki tygiel kulturowy

Z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego:
- Lista światowego dziedzictwa kultury UNESCO (charakterystyka, idea, prezentacja wybranych obiektów wpisanych na listę z terenu Polski, Słowacji i Czech oraz przykłady z innych krajów)
- Lista Pomników Historii w Polsce (charakterystyka, idea, prezentacja wybranych obiektów)

Z zakresu krajoznawstwa:
- Omówienie najciekawszych zabytków w Małopolsce, zabytkowych miast, zamków, kościołów i innych obiektów (szczegółowa tematyka i zakres terytorialny do ustalenia)

Z zakresu turystyki górskiej:
- Zajęcia z z topografii Beskidów w Polsce, omówienie podziałów tej grupy górskiej, charakterystyka jej poszczególnych części.
- Prezentacje atrakcji turystycznych poszczególnych części Beskidów, prezentacja najciekawszych szlaków turystycznych.


Tel. 609 036 054 E-mail: poczta@emeltur.pl GG: 50331526